Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

HET ICF EN COACHING

DE DEONTOLOGIE EN ETHIEK VAN COACHING VOLGENS HET ICF

HET ICF EN COACHING

Ontdek de ethische deontologische code van het ICF

Bij de ICF kerncompetenties van de coach hoort ook een ethische code. Wat is veroorloofd in de coachrelatie, wat niet?

Professionele ICF-Coaches streven naar een gedrag dat het beroep van coach in een positief daglicht stelt; tonen respect tegenover verschillende benaderingen van coaching; en erkennen dat ze ook door toepasbare wetten en reglementen zijn gebonden.

De ethische code van het ICF bestaat uit 4 onderdelen: Professioneel gedrag in het algemeen, Belangenconflicten, Professioneel Gedrag met Cliënten en Geheimhouding/Privacy. Hieronder kan je de verschillende elementen terugvinden die hierin zijn opgenomen. De volledige tekst kan je lezen op de website van het ICF België in het onderdeel Coaching Ethiek & Reglementering.

Deel 1: Professioneel Gedrag in het Algemeen

Als coach:

 1. Ik zal in het openbaar niet opzettelijk verklaringen afleggen die onwaar of misleidend zijn over wat ik als coach te bieden heb of onjuiste beweringen doen in geschreven documenten over het beroep van coach of mijn referenties of de ICF.
 2. Ik zal nauwkeurig mijn kwalificaties, expertise, ervaring, certificaten en ICF-referenties meedelen.
 3. Ik zal de inspanningen en bijdragen van anderen erkennen en waarderen en ze niet als de mijne claimen. Ik erken dat elke overtreding van deze norm aanleiding kan geven tot juridische stappen van derden.
 4. Ik zal altijd de grootst mogelijke waakzaamheid betrachten m.b.t. persoonlijke problemen die mijn coachingprestatie of mijn professionele coachingrelaties kunnen schaden, beïnvloeden of ermee in conflict zijn. Indien de feiten en omstandigheden dit vereisen, zal ik onmiddellijk professionele hulp zoeken en bepalen welke actie noodzakelijk is, ook als dit een opschorting of beëindiging van mijn coachingrelatie(s) zou vereisen.
 5. Ik zal een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de ICF-Gedragscode voor elke coachopleiding, coach mentoring en superviserende activiteiten als coach.
 6. Ik zal onderzoek verrichten en rapporteren op bekwame, eerlijke wijze, en met inachtneming van wetenschappelijke normen en toepasselijke richtlijnen. Mijn onderzoek zal worden uitgevoerd met de noodzakelijke toestemming en goedkeuring van alle betrokkenen en binnen een benadering die de deelnemers tegen elke mogelijke schade beschermt. Elk onderzoek zal worden uitgevoerd op een wijze die in overeenstemming is met de relevante wetten van het land waar het onderzoek plaatsvindt.
 7. Ik zal bestanden die tijdens mijn coachingactiviteiten worden opgemaakt bijhouden, bewaren en verwijderen in functie van geheimhouding, veiligheid en privacy, en in overeenstemming met alle wetten en overeenkomsten die hierop van toepassing zijn.
 8. Ik zal alleen contactgegevens van ICF-leden (e-mailadressen, telefoonnummers, enz.) gebruiken op de wijze en in de mate zoals voorzien door de ICF.

Deel 2: Belangenconflicten

Als coach:

 1. Ik zal ernaar streven om (mogelijke) belangenconflicten te vermijden en in alle openheid dergelijke conflicten bekend te maken. Ik zal zelf voorstellen om een stap opzij te zetten indien een dergelijk conflict zich voordoet.
 2. Ik zal aan mijn cliënt en zijn/haar sponsor elke te verwachten vergoeding van derden meedelen die ik zou kunnen betalen of ontvangen voor verwijzingen van die cliënt.
 3. Ik zal alleen diensten, goederen of andere niet-geldelijke vergoedingen uitwisselen indien dit de coachingrelatie niet in het gedrang brengt.
 4. Ik zal niet opzettelijk enig persoonlijk, professioneel of geldelijk profijt of voordeel halen uit de coach-cliëntrelatie, tenzij dit in de overeenkomst of het contract werd overeengekomen.

Deel 3: Professioneel Gedrag met Cliënten

Als coach:

 1. Ik zal niet opzettelijk misleidende of onjuiste beweringen doen over wat mijn cliënt of sponsor van mij als coach of van het coachingproces kan verwachten.
 2. Ik geef aan mijn toekomstige cliënten of sponsors geen informatie of advies waarvan ik weet of meen dat ze misleidend of vals is.
 3. Ik sluit duidelijke overeenkomsten of contracten met mijn cliënten en sponsor(s). Ik zal alle overeenkomsten of contracten die worden opgemaakt in de context van professionele coachingrelaties naleven.
 4. Ik zal zorgvuldig alle noodzakelijke uitleg geven en ernaar streven dat, voorafgaand aan of tijdens de eerste sessie, mijn coachingcliënt en sponsor(s) de aard van coaching, de aard en limieten van geheimhouding, financiële regelingen, en alle andere voorwaarden van de coachingovereenkomst of contract begrijpen.
 5. Ik ben ervoor verantwoordelijk om duidelijke, passende en cultureel gevoelige grenzen te bepalen voor elk mogelijk fysiek contact met mijn cliënten of sponsors.
 6. Ik zal geen seksuele betrekkingen met mijn huidige cliënten of sponsors aangaan.
 7. Ik eerbiedig het recht van mijn cliënt om de coachingrelatie stop te zetten op om het even welk moment van het proces, afhankelijk van de bepalingen van de overeenkomst of het contract. Ik zal letten op signalen die erop wijzen dat de cliënt niet langer gebaat is bij de coachingrelatie.
 8. Ik zal de cliënt of sponsor ertoe aanzetten om te veranderen wanneer ik meen dat de cliënt of sponsor beter door een andere coach of hulpverlener geholpen kan worden.
 9. Ik zal mijn cliënt voorstellen om gebruik te maken van de diensten van andere professionele hulpverleners wanneer ik dit noodzakelijk of passend acht.

Deel 4: Geheimhouding/Privacy

Als coach:

 1. Ik handhaaf het strengste niveau van geheimhouding voor informatie over cliënten en sponsors. Alleen met een duidelijke overeenkomst of contract zal ik informatie aan een andere persoon overmaken, tenzij de wet zulks vereist.
 2. Ik maak een duidelijke overeenkomst over de wijze waarop coachinginformatie tussen coach, cliënt en sponsor zal worden uitgewisseld.
 3. Wanneer ik optreed als trainer van leerling-coaches, zal ik de beleidslijnen inzake geheimhouding aan de studenten verduidelijken.
 4. Ik zal geassocieerde coaches en andere personen die ik in een bezoldigd of vrijwillig verband leid ten dienste van mijn cliënten en hun sponsors duidelijke overeenkomsten en contracten laten opmaken tot het naleven van Deel 2, Sectie 4 van de ICF-Gedragscode: Geheimhouding/Privacy normen en de gehele ICF-Gedragscode voor zover die van toepassing is.

Waar liggen de grenzen van het coachberoep?

Onze MCC-coach en Hoofdtrainer van de Coachopleiding Integrale Coaching, Benjamin Ball, maakte een online cursus waarin jij onder anderede Ethische Code van Coaching gratis kan leren kennen. Benjamin legt de Ethische standaarden uit en maakt het concreet met voorbeelden. Daarnaast legt hij ook uit welke de ICF Kerncompetenties zijn.

Gratis Proefles ICF Kerncompetenties