Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

NLP PRACTITIONER

WORD EEN DOELBEWUSTE COMMUNICATOR MET NIEUWE,
INSTINCTIEVE SUCCESSTRATEGIEËN

Gratis Proefles Kom naar een Demo-avond Nu inschrijven

NLP Practitioner

Wil je snel en efficiënt je communicatievaardigheden optimaliseren om op zowel persoonlijk als professioneel vlak je doelen te bereiken? Dan is de NLP Practitioner ideaal voor jou. In vier modules van twee dagen leer je in deze NLP opleiding het noodzakelijke om beter te communiceren, doelen te stellen en te behalen, en successtrategieën toe te passen. Je leert de nieuwste ontwikkelingen uit de Derde Generatie NLP en ontdekt de kracht van taal en metaforen. De opleiding wordt afgesloten met een certificatiedag.

Als één van de weinige instituten in Europa is YourCoach Master Trainer en Certified Copyright User van Robert Dilts’ NLP University. We volgen het gedachtengoed en de methodieken van Robert Dilts en Judith DeLozier, grondleggers en nog steeds absolute toppers in de internationale NLP-wereld. Zij omvatten drie generaties NLP: vertrekkende vanuit het persoonlijke over het interpersoonlijke tot het grotere ‘systemische’ veld. NLP bij YourCoach is dan ook meer dan enkele alleenstaande technieken. Het is een onderbouwd en vooruitstrevend communicatiemodel gebaseerd op de successtrategieën van honderden personen.

In deze module krijg je de bouwstenen mee van NLP. De vooronderstellingen en technieken waarop de complexere oefeningen gebaseerd zijn. Deze vaak zintuiglijke technieken openen op zich al een hele nieuwe wereld aan communicatiemogelijkheden.

 • Wat is NLP
  NLP, voluit NeuroLinguistisch Programmeren, is een verzameling denkmodellen en technieken met als doel de gedachten, gevoelens en gedragingen van jezelf of anderen te begrijpen en eventueel te wijzigen. Het fundament: je ervaring is je eigen schepping.
 • Basisvooronderstellingen van NLP
  De stellingen die aan de basis liggen van NLP. Het zijn geen wetten, maar overtuigingen die onze communicatie ondersteunen.
 • Modaliteiten en submodaliteiten
  Modaliteiten zijn onze zintuigelijke weergavesystemen: visueel (zien), auditief (horen), kinesthetisch (voelen), olfactorisch (ruiken) en gustatief (proeven). Submodaliteiten zijn de verschillende onderscheidingen binnen deze modaliteiten. Door veranderingen aan te brengen in de submodaliteiten kan men het geheel als anders gaan beleven. Hierdoor kan een ervaring bijvoorbeeld intenser of juist minder intens beleefd worden.
 • Associatie en dissociatie
  Associatie en dissociatie zijn één van de belangrijkste submodaliteiten. Ze vormen een belangrijk onderdeel van vrijwel elke NLP-oefening. Associëren heeft betrekking op het beleven van een ervaring in het moment zelf. Daartegenover staat dissociëren, waarbij men een ervaring van op een afstand beschouwt.
 • Werken met ankers
  Ankers zijn externe prikkels die een specifieke innerlijke ervaring oproepen. Je leert ervaringen verankeren zodat je in de toekomst een anker als hulpbron kunt gebruiken om te reageren op nieuwe ervaringen.
 • Index Computations
  De Index Computations deelt de menselijke ervaring op in drie deelaspecten: extern gedrag, intern proces en interne staat. De energie van een persoon is verdeeld over deze drie aspecten, maar zeker niet altijd evenredig. Daarin ligt net het interessante: het staat toe ons bewust te worden waar in onze beleving we ons bevinden en eventueel veranderingen aan te brengen.

Nadat je de basis hebt geïntegreerd, kan je deze toepassen om je communicatie drastisch te verbeteren. Je leert helemaal afstemmen op je gesprekspartner, en informatie vergaren waar de persoon zelf nooit zou opkomen.

 • Rapport
  Het opbouwen van rapport is in elke vorm van communicatie van uiterst belang. Rapport maken betekent het opbouwen van een sfeer van wederzijds vertrouwen. Letterlijk: het op dezelfde golflengte zitten. Het resultaat: de ander voelt zich begrepen zonder beoordeeld te worden.
 • Feedback geven
  Feedback betekent letterlijk ‘terugkoppelen’. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige en gewenste situatie, waarbij het de kunst is het verschil weer te geven zonder te oordelen. Je leert hier niet alleen feedback te geven, maar ook feedback te ontvangen.
 • Chunking
  Chunken is het organiseren van informatie in grotere of kleinere delen. Chunking is een manier om iets op een groter, abstracter niveau te plaatsen (Upchunk), op een specifieker of concreter niveau (Downchunk) of er een alternatief voor te zoeken op hetzelfde niveau (Lateral chunk).
 • Vraagstijlen
  Je leert praktische taalvaardigheden aan voor het verzamelen van informatie en het ontwikkelen van effectieve vraagstijlen.
 • Oogbewegingen
  Door iemands oogbewegingen te analyseren kan je nagaan welk zintuiglijk weergavesysteem op dat moment wordt gebruikt. Je leert oogbewegingen te observeren om zo patronen te ontdekken bij de ander en de communicatie te verbeteren.
 • Non-verbale communicatie
  Met NLP leer je non-verbale acties en reacties te analyseren. Op die manier kan je jouw gesprekspartner beter begrijpen en meer inzicht verwerven in de totale communicatie.
 • Het basis Metamodel
  Als we ervaringen en belevenissen willen delen met iemand anders, komt maar een deel van de boodschap over. Een deel wordt weggelaten, vervormd of gegeneraliseerd. Via het Metamodel kan je leren de juiste vragen stellen om zo de volledige boodschap te ontvangen. Het Metamodel zorgt op die manier voor opheldering en meer informatie.
 • Metaforen
  Het overbrengen van een boodschap met behulp van metaforen zorgt voor een grotere betrokkenheid. Als je gebruik maakt van metaforen vertel je een verhaal, waarbij je jouw gesprekspartner meeneemt op een emotionele reis. Metaforen zijn een hulpmiddel bij het leren oplossen van problemen.

In deze module leer je een aantal basis NLP-interventies en successtrategieën die direct toegang geven tot al je capaciteiten en die nieuwe keuzes creëren. Met al wat je geleerd hebt, kan je na deze module mensen begeleiden naar een betere manier van handelen en zijn.

 • Herkaderen
  Bij herkaderen verander je de manier waarop je tegen een ervaring aankijkt door de betekenis te veranderen of door het in een andere context te plaatsen. Het herkaderen zorgt ervoor dat je nieuwe keuzes creëert en alternatieven ontdekt.
 • De Disneystrategie
  De Disneystrategie helpt je inzicht verwerven langs 3 verschillende invalshoeken: de dromer, de realist en de criticus. Deze strategie zorgt ervoor dat je doelstelling aan alle eisen voldoet. Ze is vooral van toepassing bij het ontwikkelen van nieuwe creatieve concepten.
 • Het Outcomemodel
  Het Outcomemodel helpt je niet alleen je doelen te bepalen, maar ook hoe je deze doelen kan bereiken. Dit NLP model zorgt ervoor dat je de hindernissen overwint die je belemmeren je doel na te streven.
 • The ‘circle of excellence’
  De ‘Circle of Excellence’ is een NLP-techniek waarbij hulpbronnen worden geankerd aan een ingebeelde cirkel op de grond. Deze techniek is bijzonder geschikt in situaties waarbij je zo optimaal mogelijk wil functioneren.
 • Waarnemingsposities
  Denken én voelen vanuit 4 verschillende waarnemingsposities: jezelf, de ander, de neutrale waarnemer en het groter geheel (het ‘veld’).

In deze laatste module leer je om gecentreerd te zijn en om vanuit je innerlijke kracht te leven én werken. Hier staat zingeving centraal: het (terug)vinden van waarden en doelen.

 • Fysiology of excellence
  De fysiology of excellence geeft je direct en maximaal toegang tot je totale potentieel van capaciteiten en daarmee flexibiliteit in denken en handelen.
 • Werken met delen
  Waarom doen mensen niet wat ze willen doen en waarom doen ze dingen wel, die ze juist niet willen? NLP gaat ervanuit dat we bestaan uit delen, of subpersoonlijkheden, die verantwoordelijk voor onze tegenstrijdige gedragingen. Ieder deel heeft voor zichzelf een samenhangende logica en intentie. NLP biedt een stapsgewijze techniek om tegenstrijdige delen op te sporen en terug te laten samenwerken.
 • Hiërarchie van de logische niveaus
  Je maakt kennis met de 6 logische niveaus van NLP. Je leert vaststellen aan welk niveau een probleem gelinkt is. Op deze manier kan je bepalen welk niveau een oplossing kan bieden. Je ervaart bovendien deze niveaus in het intrapersoonlijke en groter systeem van de derde generatie NLP.

De certificatie bestaat uit een schriftelijke en mondelinge demonstratie van jouw (Practitioner) NLP kennis en een voorstelling van één van de geziene NLP basistechnieken. Deze proef is vrijwillig.

Deelnemers ontvangen het certificaat NLP Practitioner.

 • Voor iedereen die die zich professioneel en/of persoonlijk wil ontwikkelen
 • Voor iedereen die effectiever wil communiceren en betere relaties wil aangaan
 • Voor iedereen die doelgerichter wil leven en nieuwe kansen wil creëren
 • Voor iedereen die een betere balans wil tussen denken, doen en voelen

Loft 26, Sint-Salvatorstraat 18 / 104, 9000 Gent

De Opleiding NLP Practitioner gaat door in Loft 26, onze eigen zaal in de vernieuwde Gentse Dokken. In een heldere en luxueuze ruimte vind je alle voorzieningen voor een aangename en memorabele opleiding, inclusief verse lunch en heerlijke koffie of thee.

Duur

De opleiding omvat 8 dagen gespreid over 4 modules van 2 dagen (inclusief certificatie).
De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 16u30.

Summer School

De Summer School gaat door in De Kluizerij in Affligem en duurt 6 dagen. Klik hier voor meer informatie over de Summer School.

Selecteer een startdatum/reeks:

Volgende stap

Wat is NLP?

NLP of voluit NeuroLinguïstisch Programmeren, is een methode voor communicatie en innerlijke verandering. Het is een verzameling denkmodellen en technieken met als doel de gedachten, gevoelens en gedragingen van jezelf of anderen te begrijpen en eventueel te wijzigen. Het fundament: je ervaring is je eigen schepping.

 • Neuro‘ verwijst naar ons neurologische systeem, de wijze waarop we onze zintuigen (gezicht, gehoor, tastzin, smaak en reuk) gebruiken om onze ervaringen om te zetten in bewust en onbewust denken.
 • Linguïstisch‘ staat voor de wijze waarop we onze taal gebruiken om aan onze ervaringen betekenis te geven, en de manier waarop we die ervaringen overbrengen op onszelf en op anderen.
 • Programmeren‘ verwijst naar de manier waarop we informatie over de wereld rondom ons en onze ervaringen inwendig ‘coderen’ tot een persoonlijk wereldbeeld.

Wat je zal kunnen na deze NLP opleiding

Effectiever communiceren
Je ontvangt praktische en direct toepasbare technieken om je eigen gedrag optimaal in te zetten om effectiever (resultaatgericht) en efficiënter (doelgericht) te kunnen communiceren.

Hulpbronnen inzetten
NLP stelt dat iedereen de innerlijke hulpbronnen heeft om zijn doelstellingen te bereiken. Je leert hoe je hulpbronnen kunt herkennen en hoe je deze in kunt zetten om beperkende overtuigingen om te buigen.

Rapport opbouwen
Je leert hoe je een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid (rapport) tot stand kunt brengen. NLP biedt technieken om goed contact bewust op te bouwen, ook als het niet spontaan ontstaat.

Doelen bereiken
Je leert heel precies formuleren wat jouw doelen zijn en obstakels te overwinnen die je hinderen om jouw doelen te bereiken. De meeste doelen stranden op een onzichtbaar obstakel en een vaag of zelfs verkeerd doel. Je leert het kaf van het koren scheiden, en met minder moeite meer succes hebben.

Getuigenissen NLP Practitioner

NLP Pack

NLP Practitioner + NLP Master Practitioner voor € 2940 ex BTW (Bespaar € 250). Enkel wanneer NLP Practitioner & NLP Master Practitioner samen worden gefactureerd!

Nu inschrijven