Summer School van 22 t.e.m. 27 juli 2024

LOOPBAANBEGELEIDING

FASEN VAN EEN LOOPBAANTRAJECT

Gratis kennismakingsgesprek Locaties Nu inschrijven

Elk loopbaantraject valt uiteen in een aantal fasen. Team Loopbaan bij YourCoach volgt hierbij de aanbevelingen van de Vlaamse Overheid en de VDAB. Deze aanbevelingen zijn noodzakelijk wanneer je als loopbaancentrum gebruik wil maken van het systeem van loopbaancheques.

Een loopbaanbegeleidingstraject valt uiteen in 7 onderdelen:

 1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek
 2. Intakegesprek
 3. Verdiepende gesprekken
 4. Opdrachten
 5. Synthesegesprek met POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan)
 6. Evaluatie
 7. Nazorg

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

De klant heeft steeds recht op een vrijblijvend kennismakingsgesprek, individueel of in groep. Dit gesprek hoort niet bij het pakket en maakt geen deel uit van de geregistreerde uren. In principe is het verschillend van het intakegesprek. De klant is dus vrij om bij verschillende loopbaancentra te informeren naar de aanpak en de inhoud van begeleiding. YourCoach voorziet voor een kennismakingsgesprek ongeveer een half uur. Dit gesprek kan ook telefonisch worden gevoerd.

2. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek (of tijdens het kennismakings-/informatiegesprek) worden de volgende elementen toegelicht:

 • Recht op loopbaanbegeleiding;
 • Financiële bijdrage;
 • De gedragscode;
 • Interne en externe klachtenprocedure;
 • Confidentialiteit;
 • Gelijke behandeling en non-discriminatie;
 • Belang van de loopbaandoelstelling;
 • De exploratie van de loopbaanvraag;
 • Mogelijke inhoud van een loopbaanbegeleiding en resultaat (POP);
 • Ondertekening overeenkomst.

3. Verdiepende gesprekken

Tijdens de verdiepende gesprekken zal gewerkt worden rond een specifieke loopbaandoelstelling. Deze doelstelling zal duidelijk worden geformuleerd. Om de doelstelling te bereiken kan een arbeidsmarktonderzoek en/of een persoonlijkheidsonderzoek met de klant gedaan worden.

De loopbaanbegeleiding is in hoofdzaak een individueel proces. Per loopbaancheque moet er minimaal 2,5u individuele begeleiding worden geregistreerd en dus maximaal 1,5u begeleiding in groep.

4. Opdrachten

Tussen de verdiepende gesprekken door kunnen opdrachten aan de klant meegegeven worden. Deze opdrachten hebben als doel te reflecteren op de geziene inzichten. Of de geziene inzichten op de werkvloer of thuis door te voeren. Deze opdrachten worden in de volgende gesprekken geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

5. Synthesegesprek met POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan)

In het synthesegesprek zal een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) worden opgesteld.

Onder POP verstaan we minimaal een ondersteund proces met als doel de arbeidsmarktgerichte persoonlijke ontwikkeling van het individu te bevorderen. Een POP kan de volgende elementen bevatten:

 • Een reflectie door het individu over zijn eigen loopbaan en/of competenties.
 • Met als resultaat een doel m.b.t. de eigen loopbaan en/of competenties. Aan dit doel is een (opvolgbaar) actieplan gekoppeld.
 • De uitvoering van dit actieplan.
 • Een evaluatie van het actieplan waarin gereflecteerd wordt over het eigen leren of het al dan niet behalen van de doelen.

Een POP kan meer reflexief dan wel meer actiegericht van aard zijn. Bij een reflexieve POP staat de reflectie over de loopbaan en competenties, en het benoemen van een doel centraal. Bij een actiegerichte POP mondt deze reflectie in een concreet actieplan uit.

Hoewel een format niet bepaald wordt door de VDAB, geven ze wel aan welke elementen/topics een POP minstens moet bevatten:

 • Algemene gegevens
  Titel: ‘POP (loopbaancheque 1 of 2)’, datum (van finalisatie), naam en (bij voorkeur) handtekening van de klant. Als de klant zelf een POP opmaakt maar omwille van privacy redenen niet wil dat het POP in zijn dossier bewaard wordt, dan volstaat het overzichtsdocument “Checklist POP” van de VDAB.
 • De loopbaanvraag
  Elke coaching begint met een beginvraag. Binnen loopbaanbegeleiding is dat dan ook de loopbaanvraag waarop de klant een antwoord wil vinden.
 • De reflecties en inzichten
  Om op zijn loopbaanvraag een antwoord te vinden zal de loopbaanbegeleider bij de klant een reflectieproces stimuleren (d.m.v. methodieken, instrumenten, huiswerk, gesprekken, … ). Deze reflecties leiden tot een aantal inzichten (bvb. over patronen, weerstanden, hulpbronnen, …) die belangrijk zijn in het vinden van een antwoord op de loopbaanvraag.
 • De keuzes, beslissingen en/of acties
  Op basis van de voorgaande inzichten zal de klant in de loop van het proces een aantal keuzes of beslissingen nemen die eventueel tot concrete acties kunnen leiden.

Daarnaast beschikt een goed POP ook over volgende eigenschappen:

 • Het eigenaarschap ligt bij de coachee. De klant kan (en zal in veel gevallen) ondersteund worden door de loopbaanbegeleider, maar de bedoeling is dat het POP zoveel mogelijk wordt opgemaakt door de klant zelf. Dit stimuleert ook de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van de klant ten aanzien van zijn toekomstige beslissingen, keuzes en/of acties.
 • Geeft de evolutie weer van de loopbaanvraag en het proces, het is m.a.w. een groeidocument.
 • Toekomstgericht.
 • Overzichtelijk, het blijft niet bij loutere opsomming van resultaten van oefeningen en tests, maar is er een synthese van.
 • De vorm is aangepast aan de noden van de klant en sluit zoveel mogelijk aan bij zijn manier van denken.

Hooggeschoolden kunnen alleen nog opleidingscheques, opleidingsverlof of opleidingskrediet aanvragen indien de opleiding expliciet vermeld staat in het POP.

De loopbaanbegeleider dient tevens het document “Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan” in te vullen. Dit attest, éénmalig afgeleverd, geldt voor alle inschrijvingsjaren van de opleiding.

Volgende principes zijn van toepassing voor de loopbaanbegeleider:

 • Als loopbaanbegeleider verklaar je op eer dat de opleiding effectief past binnen het POP.
 • Je levert dit attest niet af n.a.v. een begeleiding die opgestart werd ná aanvang van het academiejaar waarvoor de opleidingscheques, opleidingskrediet of opleidingsverlof aangevraagd worden.
 • Je levert dit attest niet af n.a.v. een begeleiding met de loopbaancheques die enkel opgestart werd om deze cheques, krediet of verlof te bekomen, zonder dat er enige andere loopbaanvraag van toepassing was.

6. Evaluatie

Na elk traject zal er aan de klant een uitnodiging worden gestuurd om het traject via een (anonieme) tool te evalueren.

7. Nazorg

De klant heeft recht op nazorg na afloop van een traject loopbaanbegeleiding en dit tot maximaal een jaar na het synthesegesprek. In dit nazorggesprek wordt een vraag van de werkende omtrent de uitvoering van zijn POP kort behandeld, met als doelstelling de realisatiegraad van het persoonlijke ontwikkelingsplan te versterken. De nazorg gebeurt op vraag van de klant.

De nazorg omvat maximaal 30 minuten per pakket. De vorm van deze nazorg is vrij te bepalen.
 

Nu Inschrijven

Contacteer ons vandaag om een eerste sessie loopbaanbegeleiding vast te leggen. We zijn full-time loopbaanbegeleiders, dus je kan zowel overdag als 's avonds bij ons terecht.
Contacteer ons