Ethische code

YourCoach houdt zich aan de ethische code zoals uitgeschreven door de International Coaching Federation (ICF):

http://www.coachfederation.be/nl/coaching/deontologie

Algemene beroepscode

 1. Ik zal als coach op een zodanige wijze handelen dat ik een positief beeld van mijn beroepsgroep geef en ik zal mij onthouden van gedrag of het doen van uitlatingen die een negatieve invloed hebben op de beeldvorming en acceptatie van coaching als professie.
 2. Ik zal in het openbaar niet opzettelijk uitlatingen doen die onwaar of misleidend zijn en in geschreven teksten betreffende de coachingprofessie geen valse verwachtingen scheppen.
 3. Ik zal respect tonen voor verschillende benaderingswijzen in coaching. Ik zal het werk en de bijdragen van anderen eerbiedigen en ze niet valselijk presenteren als zijnde van mij.
 4. Ik onderken dat ik door de aard van coaching invloed kan uitoefenen op het leven van anderen en ben me bewust van alles wat zou kunnen leiden tot misbruik van die invloed.
 5. Ik zal er te allen tijde naar streven persoonlijke omstandigheden te herkennen die onverenigbaar zijn met mijn werk als coach of met mijn professionele relaties, of die mij in mijn professionele functioneren belemmeren. Wanneer de feiten en omstandigheden dat vereisen, zal ik onverwijld professionele hulp zoeken en bepalen welke maatregelen er genomen dienen te worden. Indien nodig zal ik mijn coaching -relatie(s) opschorten of beëindigen.
 6. Als trainer of mentor van (potentiële) coaches, zal ik mij in elke training- of mentorsituatie gedragen in overeenstemming met de ICF-gedragscode.
 7. Ik zal onderzoek uitvoeren en rapporteren met integriteit, eerlijkheid en volgens erkende wetenschappelijke maatstaven. Mijn onderzoek zal geschieden met de uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokkenen en op een wijze die de deelnemers redelijkerwijs beschermt tegen mogelijke nadelige gevolgen. Elk onderzoek zal voldoen aan de wettelijke bepalingen die gelden in het land waarin het onderzoek wordt uitgevoerd.
 8. Ik zal de gegevens van coaching-cliënten op zorgvuldige wijze verzamelen, bijhouden, bewaren en vernietigen, en er op vertrouwelijke wijze mee omgaan, in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen.

Professionaliteit jegens cliënten

 1. Ik zal de verantwoordelijkheid nemen voor het stellen van duidelijke, passende en cultureel wenselijke grenzen voor het eventuele fysieke contact met mijn cliënten.
 2. Ik zal geen seksuele relatie met mijn cliënten aangaan.
 3. Ik zal duidelijke afspraken met mijn cliënten maken en alle afspraken nakomen die in verband met de professionele coaching-relatie zijn gemaakt.
 4. Ik zal erop toezien dat al mijn coachingcliënten voor of tijdens de eerste sessie de aard van coaching, de grenzen van vertrouwelijkheid, de financiële afspraken en de andere voorwaarden in de coaching-overeenkomst begrijpen.
 5. Ik zal naar waarheid vermelden wat mijn kwalificaties, mijn expertise en mijn ervaring als coach zijn.
 6. Ik zal niet bewust misleidende mededelingen doen of valse verwachtingen scheppen bij mijn cliënten over de resultaten van het coachingproces of over mij als hun coach.
 7. Ik zal mijn cliënten of toekomstige cliënten geen informatie of advies geven waarvan ik weet of redelijkerwijs zou kunnen weten dat het misleidend is.
 8. Ik zal niet willens en wetens aspecten van de coach – cliëntrelatie gebruiken voor mijn eigen persoonlijke, professionele of financiële voordeel of gewin.
 9. Ik zal het recht van de cliënt om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen respecteren. Ik zal alert zijn op aanwijzingen dat de cliënt niet langer profijt heeft van onze coachingrelatie.
 10. Als ik geloof dat een cliënt beter gediend zou zijn met een andere coach, of met een andere vorm van ondersteuning, zal ik hem aanmoedigen te wisselen.
 11. Ik zal mijn cliënten adviseren zich tot andere professionele instanties te wenden wanneer mij dit passend of nodig lijkt.
 12. In het geval een cliënt van plan is zichzelf of een ander in gevaar te brengen zal ik alle stappen zetten die redelijkerwijs van mij verwacht kunnen worden om de juiste instanties op de hoogte te stellen.

Vertrouwelijkheid / Privacy

 1. Ik zal de vertrouwelijkheid van de informatie over mijn cliënten respecteren, behalve als mijn cliënt mij toestemming geeft informatie te verschaffen of als de wet zulks vereist.
 2. Ik zal mijn cliënten toestemming vragen alvorens hun namen te noemen, hen als referent op te geven of andere informatie te verschaffen waardoor zij als cliënt herkenbaar zijn.
 3. Ik zal goedkeuring vragen aan de persoon die gecoacht wordt voordat ik informatie geef aan de persoon die mij hiervoor betaalt.

Conflicterende belangen

 1. Ik zal ernaar streven conflicterende belangen tussen mij en mijn cliënten te vermijden.
 2. Wanneer er zich een belangenverstrengeling voordoet of dreigt voor te doen, zal ik mijn cliënt hiervan volledig op de hoogte stellen en met hem overleggen hoe hiermee om te gaan op een wijze die hem het beste dient.
 3. Ik zal mijn cliënt op de hoogte brengen van alle te verwachten compensatie van derden die ik zou kunnen ontvangen door verwijzing van die cliënt.
 4. Ik zal alleen diensten, goederen of andere niet-geldelijke vergoedingen voor mijn diensten aanbieden of accepteren als dit de coachingrelatie niet schaadt.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!