Coaching tools

Coaching is meer dan een spel van vraag-en-antwoord. Dit is wel een essentieel onderdeel van een productieve coachingrelatie: een goede coach weet welke vragen te stellen zodat de coachee op een andere manier over zijn/haar situatie begint na te denken. Daarnaast gebruikt de coach andere technieken die de coachee ertoe brengen meer inzicht in zichzelf te verwerven, nieuwe oplossingen te genereren en/of blokkades te overwinnen.

Coach opleiding

Enkele van de technieken waar YourCoach mee werkt:

Kernkwadranten

De kernkwadranten, uitgewerkt door Daniel Ofman, zijn een overzichtelijke en krachtige manier om conflictueuze dynamieken aan het licht te brengen. Is er iets waar je je ongelofelijk aan ergert? Veel kans dat een van jouw belangrijkste kwaliteiten hierbij overtreden wordt (een egoïst overtreedt bijvoorbeeld de belangrijkste kwaliteit van iemand die rekening houdt met anderen). Iedere kwaliteit heeft ook een negatieve keerzijde. Door deze via kernkwadranten in kaart te brengen kan er meer wederzijds begrip ontstaan, en kan de spanning uit een situatie gehaald worden.

Meer over de kernkwadranten

GROW coaching model

YourCoach maakt vaak gebruik van het GROW coaching model. Dat is een beproefd model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW Model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen.

Meer over GROW coaching model

Logische niveaus

Het model van (neuro)logische niveaus werd bedacht door Gregory Bateson, een Britse bioloog, antropoloog en filosoof. Volgens die model leeft iedereen tegelijkertijd op 6 niveaus (bewust en onbewust): omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit en missie/spiritualiteit. Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Wanneer de logische niveaus niet met elkaar in overeenstemming zijn, krijg je incongruent gedrag. YourCoach werkt met deze niveaus om inzicht te krijgen in relaties en situaties, en om klaarheid te scheppen in problemen. Het bevestigt onder andere de ervaringen van veel mensen dat ongewenst gedrag niet verdwijnt, ook al verandert de persoon diens omgeving.

Meer over logische niveaus

SMART doelen

SMART doelen pogen systematiek en opvolgbaarheid in doelen te brengen. In plaats van vage resoluties kan je met SMART doelstellingen verifieerbare trajecten naar je doel opstellen, met duidelijke mijlpalen en een inschatting van de haalbaarheid. Ieder doel, of het nu een tussenstap is in een groter plan of het hoofddoel op zich, kan je SMART maken en daardoor je doel een stap dichter tot de werkelijkheid brengen.

Meer over SMART doelen

Metamodel

Taal is een willekeurig model waarmee we onze subjectieve ervaring weergeven (een ervaring die zelf al een filtering van de realiteit is). Dezelfde ervaring kan op verschillende manieren gecodeerd worden via diverse linguïstische modellen. Het metamodel is een geheel van welbepaalde semantische structuren die ons toestaan om drie processen te detecteren: omissies (weglatingen), generalisaties (veralgemeningen) en distorties (vervormingen). Het is een set van vragen die als objectief hebben de weglatingen, veralgemeningen en vervormingen te vervolledigen en bij te sturen.

Meer over het metamodel

Metaprogramma

We reageren niet op de wereld zelf, niet op het gebied, maar op ons wereldmodel, de kaart van het gebied. Ons wereldmodel resulteert in filters waardoor we de wereld om ons heen bekijken. Ons wereldmodel is als de tuner van de radio. Als je alle zenders tegelijk zou ontvangen (alle visuele, auditieve, gevoelsmatige, olfactorische en smaakgebonden prikkels), zou het een kakofonie worden. Daarom maakt ons zenuwstelsel een onderscheid tussen signalen en achtergrondruis. Maar de een zijn ruis is de ander zijn signaal. Door deze filters te herkennen krijgt men inzicht in hoe mensen binnen een bepaalde context functioneren. Door aandacht te geven aan de manier waarop mensen functioneren in termen van denkprocessen, emoties, taalgebruik en gedrag, ontdekken we niet wie of wat ze zijn maar hoe ze in een bepaalde context of situatie te werk gaan.

Typologieën

Met typologieën creëer je een ruwe karakterschets van je persoonlijkheid. De algemene kenmerken worden belicht en in categorieën onderverdeeld. Deze tools dienen niet als vakjes, maar als universa waarmee je grove vergelijkingen kan maken. Deze zijn voornamelijk van nut voor het uitklaren van conflicten binnen relaties of organisaties, waar verschillende persoonlijkheidstypes met elkaar in contact komen.

Enkele veelgebruikte typologieën:

  • Gedragsanalyse
    Via de gedragsanalyse evalueert YourCoach het voorkeursgedrag van personen in hun werkomgeving. De analyse brengt de sterkten en zwakten van bestaande werknemers en teams in kaart, maakt profielen op van topmedewerkers, en stelt het ideale team samen. De gedragsanalyse kan daarnaast ook bij werving en selectie van nieuwe medewerkers worden gebruikt. YourCoach maakt voor gedragsanalyse gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International, dat gebaseerd is op de DISC Profielen van Marston.
  • Enneagram
    Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Het verdeelt persoonlijkheden onder in negen persoonlijkheidstypes. De negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor hogere kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.
  • MBTI
  • Sociale stijlen
  • Stemmetjes/drivers

Coach opleiding

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!